Informace o podmínkách přijímání do vyššího ročníku (zkrácené formy) studia oboru

Diplomovaná všeobecná sestra na SZŠ Most (pouze pro kombinovanou formu studia)

 Od 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a který umožní zkrácení studia na zdravotnické VOŠ (médii označováno jako model „4+1“).

Zkrácené studium bude umožněno absolventům maturitního oboru Zdravotnický asistent, případně absolventům dalších oborů dle tohoto zákona (Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a další).

Zkrácené studium VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) ve skutečnosti dle školského zákona znamená, že ředitel školy umožní studentovi při splnění stanovených podmínek přijetí do vyššího ročníku VOŠ.

Předpokladem je:

  • Řádně vyplněná přihláška ke studiu oboru DVS včetně vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti (týká se pouze uchazečů o studium do vyhlášeného 3. či 4. kola přijímacího řízení, přijatí uchazeči z 1. a 2 kola již přihlášku nepodávají)
  • Žádost o přijetí do vyššího ročníku – lze podat od 1. 9. 2017 – viz příloha. Žádost je možné zaslat e-mailem v naskenované podobě. Formulář žádosti ke stažení zde.

Kritéria přijetí do zkrácené formy studia (do 2. ročníku kombinované formy vzdělávání):

  • Maturita v oboru ZA (pokud není uchazeč absolventem SZŠ v Mostě, doloží učební plán absolvovaného oboru včetně počtu hodin odborné praxe z absolvované zdravotnické školy)
  • Zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky o studium)
  • Úspěšné vykonání zkoušky stanovené ředitelem školy (kritérium přijetí je splnění minimální úspěšnosti 60%).

Ředitelka školy na základě § 5 zákona č. 201/2017 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání, a dále na základě § 95, odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), stanovuje pro ověření znalostí za předměty, které nebude student absolvovat v 1. ročníku, písemnou zkoušku z těchto modulů:

  1. Modul základních medicínských disciplín (předměty Anatomie, Odborná latinská terminologie, Fyziologie, Genetika, První pomoc, Patologie, Mikrobiologie, Klinická propedeutika, Biochemie, Biofyzika, Hematologie, Radiologie a nukleární medicína)
  2. Modul zdraví člověka (předměty Zdravý životní styl, Ochrana veřejného zdraví)
  3. Modul psychologie (předměty Obecná a vývojová psychologie, Komunikace).

Odborná praxe – v případě, že student má praxi minimálně 1 rok u lůžka, bude moci požádat o uznání praxe v plném rozsahu. V případě, že student nemá minimálně praxi u lůžka, bude mu započítána doložená zdravotnická praxe z předchozího studia a zbývající praxi bude muset absolvovat během studia.

Termín konání zkoušky do zkrácené formy studia pro školní rok 2017/2018:

pondělí 4. 9. 2017 ve 14:00 hodin – budova SZŠ Most – ul. J. E. Purkyně, učebna Z 125

nebo

úterý 5. 9. 2017 ve 14:00 hodin – budova SZŠ Most – ul. J. E. Purkyně, učebna Z 125.

Zkouška bude zahájena v 14:30 hodin po sdělení úvodních pokynů, kontrole přítomnosti, seznámení studentů s kritérii hodnocení. Rozsah zkoušky je v rozsahu 60 minut. Výsledky zkoušky budou zpřístupněny vždy následující den na webových stránkách školy a v budově školy.

Podklady pro přípravu na zkoušku (obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura) najdete ke stažení zde.

Ukázku podoby písemné zkoušky naleznete ke stažení zde.

Bližší informace si můžete vyžádat na emailu zástupce pro VOŠ  Ing. Bc. Ivany Drážďanské – drazdanska@vos-sosmost.cz a na telefonu 777 472 676

nebo na emailu zástupce pro praktické vyučování na SZŠ Mgr. Věry Hordějčukové – hordejcukova@vos-sosmost.cz  a na telefonu 417 637 477, linka 149.

Ing. Jitka Hašková

Ředitelka školy