DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Obor vzdělání

KKOV 53-41-N Diplomovaná všeobecná sestra

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

diplomovaný specialista v oboru všeobecná sestra

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání všeobecné sestry (všeobecného ošetřovatele). Absolventi jsou způsobilí poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech zdravotnických zařízeních s uplatněním na celém trhu práce EU i v dalších zemích. Vzdělávání je rozděleno na moduly s nadpolovičním obsahem odborné praxe.

 

Učební plán ve formátu PDF.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- humanitní vědy

- ošetřovatelství

- ošetřovatelství v klinických oborech

2. Cizí jazyk

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Vzdělávací program připravuje studentky (studenty) k výkonu povolání všeobecné sestry (všeobecného ošetřovatele). Absolventi jsou způsobilí poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech zdravotnických zařízeních s uplatněním na celém trhu práce EU i v dalších zemích. Vzdělávání je rozděleno na moduly s nadpolovičním obsahem odborné praxe.

 

ORGANIZACE VÝUKY

Vzdělávací program zahrnuje teoretickou výuku ve škole a praktickou výuku v reálném prostředí zdravotnického zařízení.

Praktická výuka je realizována prostřednictvím povinných předmětů odborná ošetřovatelská praxe a odborná prázdninová praxe. Výuka těchto předmětů probíhá ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích, sociálních a ostatních zařízeních, za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných sester a učitelů, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu všeobecné sestry. Celkový rozsah praktické výuky činí 2 320 hodin za vzdělávání.

Teoretická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním plánu a v učebních předmětech/modulech, samovzdělávání a přípravu na zkoušky, a to v celkovém rozsahu 2 300 hodin.