DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Obor vzdělání

KKOV 53-41-N Diplomovaná všeobecná sestra

Vzdělávání

vyšší odborné 3,5leté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

diplomovaný specialista v oboru všeobecná sestra

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program připravuje studentky (studenty) k výkonu povolání všeobecné sestry (všeobecného ošetřovatele). Absolventi jsou způsobilí poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech zdravotnických zařízeních s uplatněním na celém trhu práce EU i v dalších zemích. Vzdělávání je rozděleno na moduly s nadpolovičním obsahem odborné praxe.

 

Učební plán ve formátu PDF.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- humanitní vědy

- ošetřovatelství

- ošetřovatelství v klinických oborech

2. Cizí jazyk

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Vzdělávací program připravuje studentky (studenty) k výkonu povolání všeobecné sestry (všeobecného ošetřovatele). Absolventi jsou způsobilí poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech zdravotnických zařízeních s uplatněním na celém trhu práce EU i v dalších zemích. Vzdělávání je rozděleno na moduly s nadpolovičním obsahem odborné praxe.

 

ORGANIZACE VÝUKY

Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou vzdělávání, tzn. střídání denní formy vzdělávání a dálkové formy vzdělávání.

Teoretická výuka je řešena dálkovou formou vzdělávání, samostatné studium spojené s konzultacemi, s využitím informačních technologií. Výuka je organizovaná pravidelně v předem stanovených dnech a dána rozvrhem hodin tak, aby byl splněn požadavek daného učebního plánu. Praktická výuka je organizována denní formou vzdělávání.

Praktická výuka je realizována prostřednictvím povinného předmětu odborná ošetřovatelská praxe. Výuka probíhá ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích, sociálních a ostatních zařízeních, za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných sester a učitelů, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu všeobecné sestry.