PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor vzdělání

KKOV 75-31-N Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

diplomovaný specialista pro pedagogickou práci

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Obsah vzdělávacího programu vychází z minimálních standardů vzdělávání pedagogických pracovníků, základ vzdělávání tvoří povinné moduly všeobecné a odborné, které jsou obsahově provázány a jako celek tvoří náplň vzdělávání směřující k absolutoriu. Obsah modulů je koncipován ve vztahu k profilu absolventa s ohledem na typové pozice a je konkretizován v učebním plánu.

 

Učební plán ve formátu PDF.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- pedagogika

- pedagogika předškolní a volného času

- psychologie

2. Cizí jazyk

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent programu je připraven pro práci učitele mateřské školy, vychovatele, pedagoga volného času a asistence pedagoga zejména v těchto institucích: mateřské školy, přípravné třídy základní školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, střediska volného času, domy pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionáře, psychiatrické léčebny, školy při nemocnicích a léčebnách.

 

ORGANIZACE VÝUKY

 

V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících číslo 563/2004Sb. je studium zaměřeno na pedagogické teorie výchovy a vzdělávání v jejich historickém vývoji i v současných pojetích a na získání praktických dovedností umožňujících podílet se na plánování, realizaci a hodnocení aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání v různých prostředích.

1. Teoretická výuka probíhá 1x týdně v úterý nebo ve čtvrtek od 9:00 do 18:00 hodin a určených víkendech.

2. Praktická výuka probíhá formou průběžné a souvislé odborné praxe, kdy

    a) průběžná praxe je realizována v předmětu odborná praxe

    b) souvislá praxe je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje ve 1. ročníku

        v rozsahu 1 týdne a ve 2. ročníku v rozsahu 1 týdne

3. Kurzy v průběhu studia

   a) v 1. ročníku – kurz zimních sportů

   b) ve 2. ročníku – kurz výchov

   c) ve 3. ročníku – kurz výchov - specializace