PRÁVNÍ ASISTENCE

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 68-41-N/05 Právní asistence

Obor vzdělání

KKOV 68-41-N Obecně právní činnost

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

diplomovaný specialista v právní asistenci

Školné

2 500,-- Kč/rok

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Základní strukturu vzdělávacího programu tvoří 4 moduly, které jsou obsahově provázány a jako celek tvoří náplň vzdělávání směřující k absolutoriu. Obsah modulů je koncipován ve vztahu k profilu absolventa a je konkretizován v učebním plánu:

- modul všeobecného základu,

- právní modul,

- ekonomický modul,

- praktický modul.

 

Učební plán ve formátu PDF.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- občanské právo

- správní právo

- právo Evropské unie

2. Cizí jazyk

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent vyššího odborného studia vzdělávacího programu je připraven pro výkon administrativně právních činností pod supervizí, které vyžadují znalosti vybraných druhů práva v různých organizacích ziskového i neziskového charakteru, např. na úrovni středního managementu a v personálních odděleních ve výrobních podnicích, v obchodě, službách, kde je nutná znalost a aplikace právních norem.

Najde uplatnění v pracovní pozici asistenta v právních odděleních subjektů soukromého i státního charakteru, v institucích poskytujících právní služby, právní pomoc a poradenství v oblasti ekonomické a podnikatelské, v ziskové i neziskové sféře, kde se požaduje vyšší odborné vzdělání v právní oblasti. Je schopen zvládnout zejména zpracování podkladů k jednotlivým typům právních podání, zpracování právní dokumentace a podkladů k právním rozborům na základě pokynů kvalifikovaného právníka. Na základě vhodné kombinace teoretického a praktického vzdělávání je absolvent připraven pro kvalifikovaný výkon širokého spektra referentských činností a může se uplatnit v praxi na pozici:

- asistenta právních oddělení podniků, bank a pojišťoven,

- samostatného administrativního pracovníka,

- asistenta vedoucích personálního oddělení,

- referenta ekonomického odboru,

- asistenta daňového poradce,

- pracovníka Hospodářské komory a České obchodní inspekce,

- referenta orgánů státní správy a samosprávy,

- asistenta v oblasti justice,

- asistenta u komerčního právníka,

- asistenta v advokátní nebo notářské kanceláři,

- asistenta občanských poraden a organizací pro integraci cizinců apod.

 

ORGANIZACE VÝUKY

 

1. Teoretická výuka probíhá v týdenních intervalech dle učebního plánu čítajícího týdně 26 – 28 vyučovacích hodin

2. Praktická výuka probíhá formou průběžné a souvislé odborné praxe, kdy

    a) průběžná praxe je dána učebním plánem, z kterého vyplývá pro žáka povinnost absolvovat 1x za 14 dní

        pracovní den v rozsahu 6-8 pracovních hodin na vybraném pracovišti ve vybrané instituci

    b) souvislá praxe je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje ve vybrané  

        instituci (1. ročník - 4 týdny, 2. ročník - 8 týdnů, 3. ročník - 6 týdnů)