SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 75-32/N05 Sociálně právní činnost

Obor vzdělání

KKOV 75-32/N  Sociální práce a sociální pedagogika

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

diplomovaný specialista v sociálně právní činnosti

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Obsah vzdělávacího programu vychází z Minimálních vzdělávacích standardů v sociální práci, základ vzdělávání tvoří povinné moduly, ty jsou rozděleny na všeobecné (všeobecné teoretické, jazykové, komunikační a ICT moduly) a odborné (odborné povinné, povinně volitelné, volitelné a odbornou praxi). 

Obsah modulů je koncipován ve vztahu k profilu absolventa v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v souladu s požadavky kladenými na jednotlivé typové pozice. Moduly jsou řazeny v učebním plánu včetně hodinové dotace, formy výuky, způsobu hodnocení a počtu kreditů s ohledem na úlohu modulu ve vztahu k profilu absolventa a výsledkům vzdělávání.

Obsahem modulů je teoretická i praktická výuka směřující k rozvoji kognitivní a afektivní složky absolventa a vytvářejí podmínky pro rozvoj profesních, občanských i osobních kompetencí.

 

Učební plán ve formátu PDF.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- teorie a metody sociální práce

- sociální politika

- právo

2. Cizí jazyk

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent vzdělávacího programu nachází uplatnění jako diplomovaný sociální pracovník v sociálních službách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve státní a nestátní sféře na těchto typových pozicích MPSV: koordinátor pečovatelské služby, odborný asistent v sociálních službách, odborný kontaktní pracovník v sociálních službách, odborný resocializační pracovník, odborný sociální pracovník, poradce v sociálních službách, samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách, samostatný resocializační pracovník, samostatný sociální pracovník, a to tak, aby sociální pracovník byl schopen porozumět příčinám vzniku sociálních problémů, které řeší, a sociálním podmínkám výkonu své profese.

 

ORGANIZACE VÝUKY

 

1. Teoretická výuka probíhá 1x týdně v úterý nebo ve čtvrtek od 14:00 do 19:00 hodin a jednou měsíčně v sobotu a neděli celý den.

2. Praktická výuka probíhá formou průběžné a souvislé odborné praxe, kdy

    a) průběžná praxe je realizována v předmětu odborná praxe

    b) souvislá praxe je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje v 1. ročníku

        v rozsahu 1 týdne a ve 2. ročníku v rozsahu 1 týdne